Søg og bestil rejse

search
Hvor vil du rejse hen?
Hvornår vil du rejse?
Rejsende  
Rejsebetingelser
På denne side finder du Sembos og SRF's generelle betingelser og vilkår for din rejse, som du har booket hos os.

Rejsebetingelser

På denne side finder du Sembos og SRF's generelle betingelser og vilkår for din rejse, som du har booket hos os.


Knapp
Sembos rejsebetingelser


  function resizeIframe(obj) {
    obj.style.height = obj.contentWindow.document.body.scrollHeight + 'px';
  }

Sembos rejsebetingelser


Knapp
Svensk Rejsebureauforening betingelser for pakkerejserGENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR PAKKEREJSER
 
 
Pakkerejsen er underlagt de generelle betingelser og vilkår, der er udstedt af Association of Swedish Travel Agents and Tour Operators (SRF) (svensk rejsebureauforening), som de er aftalt i branchen pr. 28. juni 2018, samt arrangørens specifikke vilkår som er angivet i Rejsebetingelser.
Arrangøren har ret til at anvende specifikke vilkår, der afviger fra de generelle vilkår, hvis anvendelsen af specifikke vilkår er berettiget af rejsens særlige art, de særlige bestemmelser for transporttypen (såsom bestillings- og salgsbetingelser for planlagte flyvninger), afvigende indkvarteringsvilkår, der skyldes turens særlige karakter, eller særlige omstændigheder på destinationen. De specifikke vilkår må ikke overtræde pakkerejsens regler i en grad, så det er ufordelagtigt for den rejsende.De generelle og de specifikke vilkår er en del af aftalen.
 
1. AFTALEN
1.1 Aftalen bliver bindende for alle parter, når arrangøren bekræfter den rejsendes booking på skrift, med mindre andet er aftalt. Arrangøren skal bekræfte den rejsendes booking med det samme. Fortrydelsesretten gælder ikke for pakkerejser.
 
1.2 Den primære rejsende er den person, hvis navn aftalen er lavet i. Den primære rejsende er den første, der er nævnt i rejsedokumenterne eller på en anden gennemsigtig måde. Den primære rejsende er ansvarlig for betaling med udgangspunkt i aftalens vilkår. Alle ændringer og alle afbestillinger skal foretages af den primære rejsende. Der kan gøres undtagelser, hvis den primære rejsende bliver alvorligt syg og ikke kan foretage ændringen eller afbestillingen selv. Den primære rejsende er ansvarlig for at give arrangøren de korrekte bookingoplysninger om de andre rejsende, der er dækket af aftalen. Alle former for tilbagebetalinger sker til den primære rejsende.
 
1.3 Hvis den rejsende er under 18 år og rejser uden en juridisk værge, skal dette angives på bookingtidspunktet. Ved visse rejser kan der være en aldersgrænse på minimum 18 år. Dette vil blive oplyst på bookingtidspunktet.
 
1.4 De tider, der er angivet for afgangs- og tilbagerejse i bookingbekræftelsen, er vejledende. Arrangøren skal hurtigst muligt og hvis det er muligt, mindst 20 dage for afrejsen specificere de afgangstider, der gælder for rejsen.
 
1.5 Arrangøren skal videreformidle de generelle oplysninger vedrørende pas og visum.
 
1.6 Arrangøren skal videreformidle de generelle oplysninger om helbredsregler på rejsedestinationen.
 
1.7 Tilrettelæggelse af vidererejser eller andre specielle arrangementer er kun inkluderet i pakkerejseaftalen, hvis disse er booket sammen og på samme tid som de servicer, der er inkluderet i pakkerejses servicer eller solgt sammen med andre servicer i en samlet pris.
 
1.8 Alle ønsker eller særlige servicer, der anmodes om af den rejsende, er kun inkluderet i aftalen, hvis de udtrykkeligt er bekræftet på skrift af arrangøren.
1.9 Den rejsende skal kontrollere bookingbekræftelsen/rejsedokumenterne, så snart de er blevet modtaget, for at bekræfte, at alle oplysningerne er korrekte, herunder at navnene er stavet korrekt og matcher passene. Alle fejl skal udbedres hurtigst muligt. Arrangøren forbeholder sig retten til at opkræve et gebyr, der svarer til de faktiske omkostninger ved at udbedre fejlagtige oplysninger sammen med en rimelig kompensation for det yderligere arbejde, som rettelsen medfører. Hvis fejlen skyldes arrangøren eller en part, der er hyret af arrangøren, skal alle rettelser foretages uden omkostninger for den rejsende.
 
1.10 Den primære rejsende skal øjeblikkeligt give arrangøren besked om ændringer i adresse, e-mailadresse, telefonnummer eller andre detaljer, der er relevante for arrangørens mulighed for at kontakte den rejsende.
 
1.11 På visse ture skal der være et minimumsantal deltagere for, at turen kan gennemføres. I det tilfælde får den rejsende tydelige oplysninger om det på tidspunktet for bookingen.
 
1.12 Hvis flybilletterne er en del af pakken, skal de bruges i den korrekte rækkefølge. Det betyder, at den rejsende ikke bare kan bruge en returbillet, når både ud- og hjemrejsebilletterne er blevet booket eller kun er en del af en rute. Hvis billetten ikke bruges fra starten, bliver alle andre komponenter annulleret.
 
2. PRIS OG BETALING
 
Prisen skal angives på en sådan måde, at den fulde pris for rejsen fremgår tydeligt. Prisen inkluderer alle servicer, der er inkluderet i aftalen samt alle obligatoriske ekstraafgifter, skatter og gebyrer.
 
2.2 Den rejsende skal betale rejsens pris inden den dato, der er angivet i aftalen.
 
2.3 På tidspunktet for bookingbekræftelsen kan arrangøren opkræve en første rate (registreringsafgift). Registreringsafgiften skal være rimelig i forhold til rejsens pris og omstændighederne generelt.
 
2.4 Hvis den rejsende ikke betaler prisen for rejsen i henhold til aftalen, har arrangøren ret til at annullere aftalen og opkræve en rimelig kompensation.
 
2.5 Med mindre andet er angivet, er prisen for rejsen baseret på indkvartering for to i et delt dobbeltværelse. Ved indkvartering for kun en person i et dobbeltværelse eller et større værelse, der er beregnet til mere end en person, har arrangøren ret til at opkræve et yderligere gebyr.
 
2.6 Arrangøren skal også give den rejsende besked om alle yderligere omkostninger, der kan gælde.
3. DEN REJSENDES RET TIL AT ÆNDRE OG AFBESTILLE
3.1 Den rejsende har ret til at foretage ændringer i aftalen, hvis arrangøren indvilliger i det. Ændringer i aftalen kan medføre yderligere omkostninger for den rejsende fra arrangøren eller andre parter.
 
3.2 Den rejsende har ret til at afbestille en rejse. Arrangøren forbeholder sig retten til at anmode om godtgørelse fra den rejsende for de omkostninger, arrangøren pådrager sig som et resultat af afbestillingen.Arrangøren kan specificere et rimelig standardafbestillingsgebyr med udgangspunkt i afbestillingstidspunktet. Hvis arrangøren ikke har specificeret noget standardafbestillingsgebyr, har arrangøren ret til et rimeligt afbestillingsgebyr.
4. DEN REJSENDES RET TIL AT OVERDRAGE AFTALEN
4.1 Den rejsende kan overdrage aftalen til enhver person, der opfylder alle betingelserne for at deltage i rejsen. Sådanne betingelser kan eksempelvis være, at et flyselskab eller en anden part, som arrangøren har hyret, i henhold til de aktuelle regler skal acceptere rejseændringen. Den rejsende skal give besked til arrangøren eller forhandleren om årsagen til overdragelsen i rimelig tid inden afgang. Notifikationer, der bliver givet senest syv dage før afgang, anses for at være blevet givet i tide.
 
4.2 Arrangøren kan opkræve et rimeligt gebyr for overdragelsen. Gebyret må ikke overskride de omkostninger, som overdragelsen medfører for arrangøren. Arrangøren skal vise, hvordan beregningen af omkostninger er foretaget.
 
4.3 Overdragende og modtageren er sammen ansvarlige over for arrangøren for alle udestående betalinger for rejsen og for de yderligere omkostninger, overdragelsen medfører.
5. ÆNDRINGER FØR AFGANG
5.1 Ændringer vedrørende aftalevilkåreneArrangøren har ret til at foretage ændringer i aftalen, forudsat at arrangøren giver den rejsende besked om ændringen på en tydelig, forståelig måde via et rimeligt medie. Hvis ændringen er ubetydelig, såsom mindre ændringer i flyvetiderne, har den rejsende ikke ret til et prisnedslag eller skadeserstatning. I tilfælde af betydelige ændringer i rejsen skal den rejsende, hvis det er muligt, tilbydes en alternativ rejse eller retten til at opsige aftalen uden afbestillingsgebyr.
 
5.2 Prisændring
5.2.1 Arrangøren kan øge prisen for rejsen, hvis stigningen skyldes ændringer i brændstofomkostninger, skatter og offentlige gebyrer eller vekselkurser.5.2.2 Rejseprisen kan stige med et beløb svarende til den rejsendes andel af omkostningsstigningen, som arrangøren pådrager sig. Retten til prisstigninger eksisterer kun, hvis omkostningsstigningen i alt overstiger 100 SEK pr. booking.5.2.3 Prisen for rejsen skal sættes ned, hvis arrangørens omkostninger af de årsager, der er angivet ovenfor, falder med i alt mindst 100 SEK pr. booking. Arrangøren kan fratrække faktiske administrationsomkostninger i tilfælde af en prisnedsættelse.5.2.4 Arrangøren skal give den rejsende besked hurtigst muligt i tilfælde af prisændringer. Notifikationen skal indeholde en detaljeret forklaring på ændringen og en beregning.5.2.5 Prisen kan ikke øges og må ikke sænkes i løbet af de sidste 20 dage inden den aftale afgangsdato.5.2.6 Arrangøren kan ud fra specifikke vilkår frasige sig retten til at øge prisen i overensstemmelse med 5.2.1. I dette tilfælde behøver arrangøren heller ikke at sænke prisen i henhold til 5.2.3.
5.3 Den rejsendes ret til at bringe aftalen til ophør uden afbestillingsgebyr5.3.1 Hvis den rejsende ønsker at opsige aftalen grundet en betydelig ændring, eksempelvis hvis prisen stiger med mere end 8 % af den samlede pakkepris, skal den rejsende give besked til arrangøren om, at aftalen er opsagt i rimelig tid, som den er angivet af arrangøren fra den dato, hvor arrangøren giver den rejsende besked om ændringen. Hvis den rejsende ikke gør dette, bindes den rejsende af en ny aftale.5.3.2 Hvis pakkerejseaftalen opsiges, skal arrangøren godtgøre den fulde rejsepris hurtigst muligt og ikke senere end 14 dage efter, aftalen blev opsagt.
 
5.4 Arrangørens og den rejsendes ret til at bringe aftalen til ophør i tilfælde af uundgåelige og ekstraordinære hændelser5.4.1 Både arrangøren og den rejsende har ret til at opsige aftalen, hvis pakkerejsen eller de rejsendes transport til rejsedestinationen bliver betragteligt påvirket af uundgåelige og ekstraordinære hændelser på destinationen eller i dens umiddelbare nærhed. Uundgåelige og ekstraordinære hændelser skønnes eksempelvis at være alvorlige sikkerhedsanliggender såsom krig, terrorisme, alvorlige sygdomsudbrud eller naturkatastrofer. I sådanne tilfælde har den rejsende ret til at opsige aftalen uden at betale afbestillingsgebyr. Hvis arrangøren opsiger aftalen i henhold til denne paragraf, har den rejsende ikke ret til kompensation. I sådanne tilfælde har den rejsende ret til fuld refusion i overensstemmelse med 5.3.2.5.4.2 Den rejsende har ikke ret til at opsige aftalen, hvis de uundgåelige og ekstraordinære hændelser var generelt kendt på det tidspunkt, hvor aftalen blev indgået.5.4.3 For at undersøge om hændelsen er af en så alvorlig karakter, som angivet ovenfor, skal eksperter fra svenske eller internationale myndigheder konsulteres. Udenrigsministeriets anbefalinger om ikke at rejse skal altid anses som opsigelsesårsag.
 
6. ARRANGØRENS FORPLIGTELSE I FORHOLD TIL PAKKEREJSEARRANGEMENTET
6.4 Manglende indsatsHvis en rejseservice ikke kan foretages, sådan som den er beskrevet i aftalen, skal arrangørens selv udbedre fejlen inden for en rimelig tid. Arrangøren behøver imidlertid ikke at udbedre fejlen selv, hvis det ikke er muligt, eller hvis udbedringen medfører uforholdsmæssige omkostninger. Hvis arrangøren ikke udbedrer fejlen, kan den rejsende være berettiget til et prisnedslag og skadeserstatning.
 
6.5 Alvorlige mangler6.5.1 Hvis en betragtelig del af de aftalte servicer efter afrejse ikke kan ydes, skal arrangøren, hvis det er muligt, arrangere noget tilsvarende eller i det mindste tilsvarende alternativer uden yderligere omkostninger for den rejsende. Hvis arrangøren ikke er i stand til at tilbyde dette, kan arrangøren tilbyde alternativer af en lavere kvalitet mod en rimelig prisnedsættelse. Den rejsende kan kun afslå sådanne alternativer, hvis de ikke kan anses som værende sammenlignelige med de forhold, der havde været aktuelle i forhold til aftalen, eller hvis den tilbudte prisnedsættelse ikke kan anses som værende rimelig.6.5.2 Hvis arrangøren ikke kan tilbyde et alternativ, eller hvis den rejsende er berettiget til at afslå sådanne alternativer i henhold til 6.2.1, er den rejsende muligvis berettiget til en nedsættelse og skadeserstatning.6.5.3 I tilfælde af fejl, der i betydelig grad påvirker afviklingen af pakkerejsen, og som arrangøren ikke har udbedret inden for rimelig tid, kan den rejsende opsige aftalen og kan være berettiget til prisnedsættelse og skadeserstatning.6.5.4 I de tilfælde, hvor arrangøren ikke kan tilbyde et alternativ, eller hvis den rejsende er berettiget til at afslå sådanne alternativer i henhold til 6.2.1., eller hvis den rejsende har opsagt aftalen i henhold til 6.2.3, er den rejsende berettiget til tilsvarende hjemsendelse med det samme og uden ekstraomkostninger, hvis pakken inkluderer transport og den rejsende er på destinationen.
7. PRISNEDSLAG OG SKADER
7.4 Prisnedslag er ikke forfaldne, hvis arrangøren kan bevise, at fejlen skyldes den rejsende.
 
7.5 Den rejsende har ikke ret til skadeserstatning, hvis arrangøren beviser, at fejlen skyldes den rejsende eller en tredje part, der ikke kan sættes i forbindelse med ydelsen af rejseservicer, der er inkluderet i pakken, eller hvis fejlen skyldes uundgåelige og ekstraordinære hændelser.
 
7.6 Hvis fejlen skyldes en part, der er hyret af arrangøren, fritages arrangøren kun for sit skadeserstatningsansvar i henhold til rejsens vilkår og betingelser, hvis den part, der er hyret af arrangøren, er blevet fritaget i henhold til betingelserne. Det samme gælder, hvis fejlen skyldes en part højere oppe i kæden.
 
7.7 Retten til skadeserstatning grundet arrangørens aflysning af turen eksisterer ikke, hvis arrangøren beviser, at færre personer end det minimumsantal, der er angivet i aftalen, har tilmeldt sig turen og den rejsende er blevet notificeret om aflysningen af turen på skrift inden for den aftalte periode, der er angivet i aftalen.Notifikation om at rejsen er blevet aflyst, skal gives senest• 20 dage før afgang, hvis rejsen varer mere end 6 dage• 7 dage før afgang, hvis rejsen varer mellem 2 og 6 dage• 48 timer før afgang, hvis rejsen varer mindre end 2 dage
 
7.8 Skadeserstatning i henhold til disse vilkår inkluderer kompensation for udelukkende pekuniær skade, personskade og skader på ejendom. Den rejsende er forpligtet til at begrænse skaden i det omfang, det er muligt.
 
7.9 Med mindre andet er begrænset i pakkerejsens regler eller anden obligatorisk lovgivning, er arrangørens skadesansvar begrænset til tre gange prisen for pakkearrangementet. Denne begrænsning gælder imidlertid ikke for personskader, eller skader der skyldes overlæg eller forsømmelighed.
 
8. ERSTATNINGSKRAV
8.4 Den rejsende kan kun gøre krav på erstatning for mangler i de aftalte servicer, hvis han eller hun har gjort opmærksom på manglerne overfor arrangøren eller forhandleren i rimelig tid efter at vedkommende har eller burde have opdaget manglen. Dette skal gøres hurtigst muligt og om muligt, mens man befinder sig på destinationen. Når et prisnedslag eller en skadeserstatning bestemmes, skal den dato, hvor den rejsende fremsatte kravet, tages i betragtning, hvis en sådan notifikation ville have betydet, at arrangøren kunne have udbedret fejlen.
 
8.5 Ved at fravige fra afsnit 8.1 kan den rejsende gøre krav på mangler, hvis arrangøren eller forhandlerne har handlet med grov forsømmelighed eller i ond tro.
 
9. DEN REJSENDES ANSVAR UNDER REJSEN
9.4 Arrangørens instruktionerDen rejsende er forpligtet til at følge retningslinjerne for rejsen, der er udstukket af rejsearrangøren eller en person, som arrangøren hyrer. Den rejsende er forpligtet til at respektere de ordensregler, der er gældende for rejsen og opholdet og til at opføre sig, så de andre rejsende eller andre mennesker ikke forstyrres. Hvis den rejsende i væsentlig grad overtræder dette, kan arrangøren annullere aftalen, uden at den rejsende er berettiget til at modtage kompensation eller refusion.
 
9.5 Den rejsendes ansvar for skader Den rejsende er ansvarlig for at kompensere for skader, den rejsende påfører arrangøren grundet forsømmelse.
 
9.6 Den rejsendes forpligtelser vedrørende formaliteter
9.6.1 Den rejsende er ansvarlig for at overholde de nødvendige formaliteter for at tage rejsen såsom eksempelvis besiddelse af et gyldigt pas, visum, vaccinationer og forsikring.
9.6.2 Den rejsende skal have gennemført tjek-ind for alle transportservicer, der er inkluderet i pakken i henhold til rejseplanen eller i overensstemmelse med andre instruktioner fra arrangøren eller flyselskabet.9.6.3 Den rejsende er ansvarlig for alle omkostninger, der skyldes mangler i formaliteterne såsom hjemsendelse grundet manglende pas, med mindre manglerne skyldes ukorrekte oplysninger fra arrangøren eller forhandleren.9.6.4 Den rejsende er ansvarlig for at gøre sig selv bekendt med de informationer, der gives af arrangøren.
 
9.7 Afvigelse fra arrangementet Rejsende, der afviger fra arrangementet, efter turen er gået i gang, skal give besked til arrangøren eller dennes repræsentant.
 
10. ARRANGØRENS FORPLIGTELSE TIL AT YDE HJÆLP
Hvis den rejsende oplever besværligheder i løbet af turen, er arrangøren forpligtet til at yde passende hjælp uden unødvendig forsinkelse. En sådan hjælp kan eksempelvis være oplysninger om sundhedsvæsen, lokale myndigheder og konsulatassistance. Arrangøren har ret til at opkræve et rimeligt gebyr for en sådan hjælp, hvis situationen indtraf med overlæg eller grundet den rejsendes uagtsomhed.
 
11. KONFLIKTFORLIG
Parterne skal selv forsøge at afgøre deres konflikter vedrørende fortolkningen eller anvendelsen af aftalen mellem dem. Hvis parterne ikke kan blive enige, kan konflikten vurderes af det svenske forbrugerklagenævn (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller af en civilret. En konflikt kan også vurderes af EU-kommissionens online platform: http://ec.europa.eu/odr.
 
Mere information om de centrale rettigheder i henhold til direktivet (EU) 2015/2302
 
Visum og vaccinationer
Ifølge pakkerejseloven skal vi holde EU-/EØS-borgere opdateret om, hvilke visumkrav der gælder for hver destination. Du kan finde flere oplysninger om de gældende krav for danske borgere på det dansk udenrigsministeriums informationssider. Borgere i andre lande rådes til at kontakte nærmeste ambassade eller konsulat. Hvis du foretager en booking på en andens vegne, skal du informere dit rejseselskab om ovenstående krav.
Du bør kontrollere, om du er nødt til at forny dit pas eller ansøge om visum.
For information om visum og de krav, der gælder på forskellige rejsemål, henvises danske statsborgere til det danske udenrigsministeriums informationssider. Udenrigsministeriet har også en app med rejseinformation, som du kan finde på samme side.
For at vide, hvor lang tid det tager at få et visum, skal du kontakte ambassaden for det land, du rejser til, i det land, du er statsborger i. Husk at være ude i god tid, da det kan tage lang tid, afhængigt af dit rejsemål. Hvis du er statsborger i et andet land, skal du kontakte nærmeste ambassade eller konsulat.
Vi anbefaler, at du gennemgår din rejseforsikringsdækning. Du kan f.eks. få brug for en forsikring, der dækker mistet eller beskadiget bagage samt sygehusudgifter og eventuel hjemrejse, hvis du bliver ramt af sygdom eller ulykke. Hvis du har en indboforsikring, har du normalt en rejseforsikring i forsikringen.
Find ud af hvad og hvilke forsikringer der gælder ved at kontrollere din forsikringspolice eller tale med dit forsikringsselskab.Husk også at medbringe et europæisk sygesikringskort. Det kan du bestille hos sygeforsikringen, og det giver dig ret til syge- og tandpleje inden for EU, EØS og Schweiz. Kortet er gratis.
For rejser til Rusland, Hviderusland og Cuba kræves der en erklæring om gyldig rejseforsikring. Kontakt dit forsikringsselskab for at få flere oplysninger.
Hvis du har et handicap, er det vigtigt at finde ud af, hvad der er gældende, før du rejser. Kontakt dit hotel for at få oplysninger om tilgængelighed på hotellet og på din destination.
Husk at gennemgå dine vaccinationer, hvis du skal rejse udenfor Europa. Det er vigtigt, fordi mange lande har krav om, at du skal være vaccineret mod almindeligt forekommende sygdomme for at få lov til at rejse ind.
Oplysninger om sundhedsbestemmelser og de krav, der gælder for forskellige rejsemål, kan du finde her: https://www.ssi.dk/Vaccination/Rejsevaccinationer.aspx

Svensk Rejsebureauforening betingelser for pakkerejser

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR PAKKEREJSER

 

 

Pakkerejsen er underlagt de generelle betingelser og vilkår, der er udstedt af Association of Swedish Travel Agents and Tour Operators (SRF) (svensk rejsebureauforening), som de er aftalt i branchen pr. 28. juni 2018, samt arrangørens specifikke vilkår som er angivet i Rejsebetingelser.

Arrangøren har ret til at anvende specifikke vilkår, der afviger fra de generelle vilkår, hvis anvendelsen af specifikke vilkår er berettiget af rejsens særlige art, de særlige bestemmelser for transporttypen (såsom bestillings- og salgsbetingelser for planlagte flyvninger), afvigende indkvarteringsvilkår, der skyldes turens særlige karakter, eller særlige omstændigheder på destinationen. De specifikke vilkår må ikke overtræde pakkerejsens regler i en grad, så det er ufordelagtigt for den rejsende.
De generelle og de specifikke vilkår er en del af aftalen.

 

1. AFTALEN

1.1 Aftalen bliver bindende for alle parter, når arrangøren bekræfter den rejsendes booking på skrift, med mindre andet er aftalt. Arrangøren skal bekræfte den rejsendes booking med det samme. Fortrydelsesretten gælder ikke for pakkerejser.

 

1.2 Den primære rejsende er den person, hvis navn aftalen er lavet i. Den primære rejsende er den første, der er nævnt i rejsedokumenterne eller på en anden gennemsigtig måde. Den primære rejsende er ansvarlig for betaling med udgangspunkt i aftalens vilkår. Alle ændringer og alle afbestillinger skal foretages af den primære rejsende. Der kan gøres undtagelser, hvis den primære rejsende bliver alvorligt syg og ikke kan foretage ændringen eller afbestillingen selv. Den primære rejsende er ansvarlig for at give arrangøren de korrekte bookingoplysninger om de andre rejsende, der er dækket af aftalen. Alle former for tilbagebetalinger sker til den primære rejsende.

 

1.3 Hvis den rejsende er under 18 år og rejser uden en juridisk værge, skal dette angives på bookingtidspunktet. Ved visse rejser kan der være en aldersgrænse på minimum 18 år. Dette vil blive oplyst på bookingtidspunktet.

 

1.4 De tider, der er angivet for afgangs- og tilbagerejse i bookingbekræftelsen, er vejledende. Arrangøren skal hurtigst muligt og hvis det er muligt, mindst 20 dage for afrejsen specificere de afgangstider, der gælder for rejsen.

 

1.5 Arrangøren skal videreformidle de generelle oplysninger vedrørende pas og visum.

 

1.6 Arrangøren skal videreformidle de generelle oplysninger om helbredsregler på rejsedestinationen.

 

1.7 Tilrettelæggelse af vidererejser eller andre specielle arrangementer er kun inkluderet i pakkerejseaftalen, hvis disse er booket sammen og på samme tid som de servicer, der er inkluderet i pakkerejses servicer eller solgt sammen med andre servicer i en samlet pris.

 

1.8 Alle ønsker eller særlige servicer, der anmodes om af den rejsende, er kun inkluderet i aftalen, hvis de udtrykkeligt er bekræftet på skrift af arrangøren.


1.9 Den rejsende skal kontrollere bookingbekræftelsen/rejsedokumenterne, så snart de er blevet modtaget, for at bekræfte, at alle oplysningerne er korrekte, herunder at navnene er stavet korrekt og matcher passene. Alle fejl skal udbedres hurtigst muligt. Arrangøren forbeholder sig retten til at opkræve et gebyr, der svarer til de faktiske omkostninger ved at udbedre fejlagtige oplysninger sammen med en rimelig kompensation for det yderligere arbejde, som rettelsen medfører. Hvis fejlen skyldes arrangøren eller en part, der er hyret af arrangøren, skal alle rettelser foretages uden omkostninger for den rejsende.

 

1.10 Den primære rejsende skal øjeblikkeligt give arrangøren besked om ændringer i adresse, e-mailadresse, telefonnummer eller andre detaljer, der er relevante for arrangørens mulighed for at kontakte den rejsende.

 

1.11 På visse ture skal der være et minimumsantal deltagere for, at turen kan gennemføres. I det tilfælde får den rejsende tydelige oplysninger om det på tidspunktet for bookingen.

 

1.12 Hvis flybilletterne er en del af pakken, skal de bruges i den korrekte rækkefølge. Det betyder, at den rejsende ikke bare kan bruge en returbillet, når både ud- og hjemrejsebilletterne er blevet booket eller kun er en del af en rute. Hvis billetten ikke bruges fra starten, bliver alle andre komponenter annulleret.

 

2. PRIS OG BETALING

 

Prisen skal angives på en sådan måde, at den fulde pris for rejsen fremgår tydeligt. Prisen inkluderer alle servicer, der er inkluderet i aftalen samt alle obligatoriske ekstraafgifter, skatter og gebyrer.

 

2.2 Den rejsende skal betale rejsens pris inden den dato, der er angivet i aftalen.

 

2.3 På tidspunktet for bookingbekræftelsen kan arrangøren opkræve en første rate (registreringsafgift). Registreringsafgiften skal være rimelig i forhold til rejsens pris og omstændighederne generelt.

 

2.4 Hvis den rejsende ikke betaler prisen for rejsen i henhold til aftalen, har arrangøren ret til at annullere aftalen og opkræve en rimelig kompensation.

 

2.5 Med mindre andet er angivet, er prisen for rejsen baseret på indkvartering for to i et delt dobbeltværelse. Ved indkvartering for kun en person i et dobbeltværelse eller et større værelse, der er beregnet til mere end en person, har arrangøren ret til at opkræve et yderligere gebyr.

 

2.6 Arrangøren skal også give den rejsende besked om alle yderligere omkostninger, der kan gælde.


3. DEN REJSENDES RET TIL AT ÆNDRE OG AFBESTILLE

3.1 Den rejsende har ret til at foretage ændringer i aftalen, hvis arrangøren indvilliger i det. Ændringer i aftalen kan medføre yderligere omkostninger for den rejsende fra arrangøren eller andre parter.

 

3.2 Den rejsende har ret til at afbestille en rejse. Arrangøren forbeholder sig retten til at anmode om godtgørelse fra den rejsende for de omkostninger, arrangøren pådrager sig som et resultat af afbestillingen.
Arrangøren kan specificere et rimelig standardafbestillingsgebyr med udgangspunkt i afbestillingstidspunktet. Hvis arrangøren ikke har specificeret noget standardafbestillingsgebyr, har arrangøren ret til et rimeligt afbestillingsgebyr.


4. DEN REJSENDES RET TIL AT OVERDRAGE AFTALEN

4.1 Den rejsende kan overdrage aftalen til enhver person, der opfylder alle betingelserne for at deltage i rejsen. Sådanne betingelser kan eksempelvis være, at et flyselskab eller en anden part, som arrangøren har hyret, i henhold til de aktuelle regler skal acceptere rejseændringen. Den rejsende skal give besked til arrangøren eller forhandleren om årsagen til overdragelsen i rimelig tid inden afgang. Notifikationer, der bliver givet senest syv dage før afgang, anses for at være blevet givet i tide.

 

4.2 Arrangøren kan opkræve et rimeligt gebyr for overdragelsen. Gebyret må ikke overskride de omkostninger, som overdragelsen medfører for arrangøren. Arrangøren skal vise, hvordan beregningen af omkostninger er foretaget.

 

4.3 Overdragende og modtageren er sammen ansvarlige over for arrangøren for alle udestående betalinger for rejsen og for de yderligere omkostninger, overdragelsen medfører.


5. ÆNDRINGER FØR AFGANG

5.1 Ændringer vedrørende aftalevilkårene
Arrangøren har ret til at foretage ændringer i aftalen, forudsat at arrangøren giver den rejsende besked om ændringen på en tydelig, forståelig måde via et rimeligt medie. Hvis ændringen er ubetydelig, såsom mindre ændringer i flyvetiderne, har den rejsende ikke ret til et prisnedslag eller skadeserstatning. I tilfælde af betydelige ændringer i rejsen skal den rejsende, hvis det er muligt, tilbydes en alternativ rejse eller retten til at opsige aftalen uden afbestillingsgebyr.

 

5.2 Prisændring

5.2.1 Arrangøren kan øge prisen for rejsen, hvis stigningen skyldes ændringer i brændstofomkostninger, skatter og offentlige gebyrer eller vekselkurser.
5.2.2 Rejseprisen kan stige med et beløb svarende til den rejsendes andel af omkostningsstigningen, som arrangøren pådrager sig. Retten til prisstigninger eksisterer kun, hvis omkostningsstigningen i alt overstiger 100 SEK pr. booking.
5.2.3 Prisen for rejsen skal sættes ned, hvis arrangørens omkostninger af de årsager, der er angivet ovenfor, falder med i alt mindst 100 SEK pr. booking. Arrangøren kan fratrække faktiske administrationsomkostninger i tilfælde af en prisnedsættelse.
5.2.4 Arrangøren skal give den rejsende besked hurtigst muligt i tilfælde af prisændringer. Notifikationen skal indeholde en detaljeret forklaring på ændringen og en beregning.
5.2.5 Prisen kan ikke øges og må ikke sænkes i løbet af de sidste 20 dage inden den aftale afgangsdato.
5.2.6 Arrangøren kan ud fra specifikke vilkår frasige sig retten til at øge prisen i overensstemmelse med 5.2.1. I dette tilfælde behøver arrangøren heller ikke at sænke prisen i henhold til 5.2.3.


5.3 Den rejsendes ret til at bringe aftalen til ophør uden afbestillingsgebyr
5.3.1 Hvis den rejsende ønsker at opsige aftalen grundet en betydelig ændring, eksempelvis hvis prisen stiger med mere end 8 % af den samlede pakkepris, skal den rejsende give besked til arrangøren om, at aftalen er opsagt i rimelig tid, som den er angivet af arrangøren fra den dato, hvor arrangøren giver den rejsende besked om ændringen. Hvis den rejsende ikke gør dette, bindes den rejsende af en ny aftale.
5.3.2 Hvis pakkerejseaftalen opsiges, skal arrangøren godtgøre den fulde rejsepris hurtigst muligt og ikke senere end 14 dage efter, aftalen blev opsagt.

 

5.4 Arrangørens og den rejsendes ret til at bringe aftalen til ophør i tilfælde af uundgåelige og ekstraordinære hændelser
5.4.1 Både arrangøren og den rejsende har ret til at opsige aftalen, hvis pakkerejsen eller de rejsendes transport til rejsedestinationen bliver betragteligt påvirket af uundgåelige og ekstraordinære hændelser på destinationen eller i dens umiddelbare nærhed. Uundgåelige og ekstraordinære hændelser skønnes eksempelvis at være alvorlige sikkerhedsanliggender såsom krig, terrorisme, alvorlige sygdomsudbrud eller naturkatastrofer. I sådanne tilfælde har den rejsende ret til at opsige aftalen uden at betale afbestillingsgebyr. Hvis arrangøren opsiger aftalen i henhold til denne paragraf, har den rejsende ikke ret til kompensation. I sådanne tilfælde har den rejsende ret til fuld refusion i overensstemmelse med 5.3.2.
5.4.2 Den rejsende har ikke ret til at opsige aftalen, hvis de uundgåelige og ekstraordinære hændelser var generelt kendt på det tidspunkt, hvor aftalen blev indgået.
5.4.3 For at undersøge om hændelsen er af en så alvorlig karakter, som angivet ovenfor, skal eksperter fra svenske eller internationale myndigheder konsulteres. Udenrigsministeriets anbefalinger om ikke at rejse skal altid anses som opsigelsesårsag.

 

6. ARRANGØRENS FORPLIGTELSE I FORHOLD TIL PAKKEREJSEARRANGEMENTET

6.4 Manglende indsats
Hvis en rejseservice ikke kan foretages, sådan som den er beskrevet i aftalen, skal arrangørens selv udbedre fejlen inden for en rimelig tid. Arrangøren behøver imidlertid ikke at udbedre fejlen selv, hvis det ikke er muligt, eller hvis udbedringen medfører uforholdsmæssige omkostninger. Hvis arrangøren ikke udbedrer fejlen, kan den rejsende være berettiget til et prisnedslag og skadeserstatning.

 

6.5 Alvorlige mangler
6.5.1 Hvis en betragtelig del af de aftalte servicer efter afrejse ikke kan ydes, skal arrangøren, hvis det er muligt, arrangere noget tilsvarende eller i det mindste tilsvarende alternativer uden yderligere omkostninger for den rejsende. Hvis arrangøren ikke er i stand til at tilbyde dette, kan arrangøren tilbyde alternativer af en lavere kvalitet mod en rimelig prisnedsættelse. Den rejsende kan kun afslå sådanne alternativer, hvis de ikke kan anses som værende sammenlignelige med de forhold, der havde været aktuelle i forhold til aftalen, eller hvis den tilbudte prisnedsættelse ikke kan anses som værende rimelig.
6.5.2 Hvis arrangøren ikke kan tilbyde et alternativ, eller hvis den rejsende er berettiget til at afslå sådanne alternativer i henhold til 6.2.1, er den rejsende muligvis berettiget til en nedsættelse og skadeserstatning.
6.5.3 I tilfælde af fejl, der i betydelig grad påvirker afviklingen af pakkerejsen, og som arrangøren ikke har udbedret inden for rimelig tid, kan den rejsende opsige aftalen og kan være berettiget til prisnedsættelse og skadeserstatning.
6.5.4 I de tilfælde, hvor arrangøren ikke kan tilbyde et alternativ, eller hvis den rejsende er berettiget til at afslå sådanne alternativer i henhold til 6.2.1., eller hvis den rejsende har opsagt aftalen i henhold til 6.2.3, er den rejsende berettiget til tilsvarende hjemsendelse med det samme og uden ekstraomkostninger, hvis pakken inkluderer transport og den rejsende er på destinationen.


7. PRISNEDSLAG OG SKADER

7.4 Prisnedslag er ikke forfaldne, hvis arrangøren kan bevise, at fejlen skyldes den rejsende.

 

7.5 Den rejsende har ikke ret til skadeserstatning, hvis arrangøren beviser, at fejlen skyldes den rejsende eller en tredje part, der ikke kan sættes i forbindelse med ydelsen af rejseservicer, der er inkluderet i pakken, eller hvis fejlen skyldes uundgåelige og ekstraordinære hændelser.

 

7.6 Hvis fejlen skyldes en part, der er hyret af arrangøren, fritages arrangøren kun for sit skadeserstatningsansvar i henhold til rejsens vilkår og betingelser, hvis den part, der er hyret af arrangøren, er blevet fritaget i henhold til betingelserne. Det samme gælder, hvis fejlen skyldes en part højere oppe i kæden.

 

7.7 Retten til skadeserstatning grundet arrangørens aflysning af turen eksisterer ikke, hvis arrangøren beviser, at færre personer end det minimumsantal, der er angivet i aftalen, har tilmeldt sig turen og den rejsende er blevet notificeret om aflysningen af turen på skrift inden for den aftalte periode, der er angivet i aftalen.
Notifikation om at rejsen er blevet aflyst, skal gives senest
• 20 dage før afgang, hvis rejsen varer mere end 6 dage
• 7 dage før afgang, hvis rejsen varer mellem 2 og 6 dage
• 48 timer før afgang, hvis rejsen varer mindre end 2 dage

 

7.8 Skadeserstatning i henhold til disse vilkår inkluderer kompensation for udelukkende pekuniær skade, personskade og skader på ejendom. Den rejsende er forpligtet til at begrænse skaden i det omfang, det er muligt.

 

7.9 Med mindre andet er begrænset i pakkerejsens regler eller anden obligatorisk lovgivning, er arrangørens skadesansvar begrænset til tre gange prisen for pakkearrangementet. Denne begrænsning gælder imidlertid ikke for personskader, eller skader der skyldes overlæg eller forsømmelighed.

 

8. ERSTATNINGSKRAV

8.4 Den rejsende kan kun gøre krav på erstatning for mangler i de aftalte servicer, hvis han eller hun har gjort opmærksom på manglerne overfor arrangøren eller forhandleren i rimelig tid efter at vedkommende har eller burde have opdaget manglen. Dette skal gøres hurtigst muligt og om muligt, mens man befinder sig på destinationen. Når et prisnedslag eller en skadeserstatning bestemmes, skal den dato, hvor den rejsende fremsatte kravet, tages i betragtning, hvis en sådan notifikation ville have betydet, at arrangøren kunne have udbedret fejlen.

 

8.5 Ved at fravige fra afsnit 8.1 kan den rejsende gøre krav på mangler, hvis arrangøren eller forhandlerne har handlet med grov forsømmelighed eller i ond tro.

 

9. DEN REJSENDES ANSVAR UNDER REJSEN

9.4 Arrangørens instruktioner
Den rejsende er forpligtet til at følge retningslinjerne for rejsen, der er udstukket af rejsearrangøren eller en person, som arrangøren hyrer. Den rejsende er forpligtet til at respektere de ordensregler, der er gældende for rejsen og opholdet og til at opføre sig, så de andre rejsende eller andre mennesker ikke forstyrres. Hvis den rejsende i væsentlig grad overtræder dette, kan arrangøren annullere aftalen, uden at den rejsende er berettiget til at modtage kompensation eller refusion.

 

9.5 Den rejsendes ansvar for skader
Den rejsende er ansvarlig for at kompensere for skader, den rejsende påfører arrangøren grundet forsømmelse.

 

9.6 Den rejsendes forpligtelser vedrørende formaliteter

9.6.1 Den rejsende er ansvarlig for at overholde de nødvendige formaliteter for at tage rejsen såsom eksempelvis besiddelse af et gyldigt pas, visum, vaccinationer og forsikring.

9.6.2 Den rejsende skal have gennemført tjek-ind for alle transportservicer, der er inkluderet i pakken i henhold til rejseplanen eller i overensstemmelse med andre instruktioner fra arrangøren eller flyselskabet.
9.6.3 Den rejsende er ansvarlig for alle omkostninger, der skyldes mangler i formaliteterne såsom hjemsendelse grundet manglende pas, med mindre manglerne skyldes ukorrekte oplysninger fra arrangøren eller forhandleren.
9.6.4 Den rejsende er ansvarlig for at gøre sig selv bekendt med de informationer, der gives af arrangøren.

 

9.7 Afvigelse fra arrangementet
Rejsende, der afviger fra arrangementet, efter turen er gået i gang, skal give besked til arrangøren eller dennes repræsentant.

 

10. ARRANGØRENS FORPLIGTELSE TIL AT YDE HJÆLP

Hvis den rejsende oplever besværligheder i løbet af turen, er arrangøren forpligtet til at yde passende hjælp uden unødvendig forsinkelse. En sådan hjælp kan eksempelvis være oplysninger om sundhedsvæsen, lokale myndigheder og konsulatassistance. Arrangøren har ret til at opkræve et rimeligt gebyr for en sådan hjælp, hvis situationen indtraf med overlæg eller grundet den rejsendes uagtsomhed.

 

11. KONFLIKTFORLIG

Parterne skal selv forsøge at afgøre deres konflikter vedrørende fortolkningen eller anvendelsen af aftalen mellem dem. Hvis parterne ikke kan blive enige, kan konflikten vurderes af det svenske forbrugerklagenævn (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller af en civilret. En konflikt kan også vurderes af EU-kommissionens online platform: http://ec.europa.eu/odr.

 

Mere information om de centrale rettigheder i henhold til direktivet (EU) 2015/2302

 

Visum og vaccinationer

Ifølge pakkerejseloven skal vi holde EU-/EØS-borgere opdateret om, hvilke visumkrav der gælder for hver destination. Du kan finde flere oplysninger om de gældende krav for danske borgere på det dansk udenrigsministeriums informationssider. Borgere i andre lande rådes til at kontakte nærmeste ambassade eller konsulat. Hvis du foretager en booking på en andens vegne, skal du informere dit rejseselskab om ovenstående krav.

Du bør kontrollere, om du er nødt til at forny dit pas eller ansøge om visum.

For information om visum og de krav, der gælder på forskellige rejsemål, henvises danske statsborgere til det danske udenrigsministeriums informationssider. Udenrigsministeriet har også en app med rejseinformation, som du kan finde på samme side.

For at vide, hvor lang tid det tager at få et visum, skal du kontakte ambassaden for det land, du rejser til, i det land, du er statsborger i. Husk at være ude i god tid, da det kan tage lang tid, afhængigt af dit rejsemål. Hvis du er statsborger i et andet land, skal du kontakte nærmeste ambassade eller konsulat.

Vi anbefaler, at du gennemgår din rejseforsikringsdækning. Du kan f.eks. få brug for en forsikring, der dækker mistet eller beskadiget bagage samt sygehusudgifter og eventuel hjemrejse, hvis du bliver ramt af sygdom eller ulykke. Hvis du har en indboforsikring, har du normalt en rejseforsikring i forsikringen.

Find ud af hvad og hvilke forsikringer der gælder ved at kontrollere din forsikringspolice eller tale med dit forsikringsselskab.Husk også at medbringe et europæisk sygesikringskort. Det kan du bestille hos sygeforsikringen, og det giver dig ret til syge- og tandpleje inden for EU, EØS og Schweiz. Kortet er gratis.

For rejser til Rusland, Hviderusland og Cuba kræves der en erklæring om gyldig rejseforsikring. Kontakt dit forsikringsselskab for at få flere oplysninger.

Hvis du har et handicap, er det vigtigt at finde ud af, hvad der er gældende, før du rejser. Kontakt dit hotel for at få oplysninger om tilgængelighed på hotellet og på din destination.

Husk at gennemgå dine vaccinationer, hvis du skal rejse udenfor Europa. Det er vigtigt, fordi mange lande har krav om, at du skal være vaccineret mod almindeligt forekommende sygdomme for at få lov til at rejse ind.

Oplysninger om sundhedsbestemmelser og de krav, der gælder for forskellige rejsemål, kan du finde her: https://www.ssi.dk/Vaccination/Rejsevaccinationer.aspx


Knapp